Advies nodig? Bel 010 - 82 00 371

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden NauticParts B.V.
Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1 NauticParts: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NauticParts B.V., statutair gevestigd te Rhoon en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24.42.82.38, waar tevens de direct of indirect verbonden ondernemingen alsmede directeuren, vertegenwoordigers en leidinggevende onder vallen.
1.2 Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan NauticParts een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten of uitvoeren van diensten.
1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door NauticParts. Hier valt zeker onder te verstaan: Leveren van drijvende steigers, loopplanken, relingen, toegangsmogelijkheden voor nautische doel einden, opvaarsteigers, bootliften, verankeringsystemen en alle bijbehorende accessoires of overige producten.
1.4 Diensten: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting. Hier valt zeker onder: advisering op het gebied van steiger constructies, installatie van de in artikel 1.3 genoemde producten alsmede overige installatie werkzaamheden en het verhuren van producten.
1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aa
nbiedingen en op alle overeenkomsten van
NauticParts die strekken tot het verlenen van diens
ten, het verkopen van producten of het
verhuren van producten.
1.6 De door de afnemer gehanteerde algemene voorwaa
rden, worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op ov
ereenkomsten aangegaan met
NauticParts
1.7 Indien één of meerdere bepalingen in deze algem
ene voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijv
en de overige algemene voorwaarden
volledig van toepassing.
1.8 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘sc
hriftelijk’ ook worden aangemerkt als
schriftelijk vervaardigde documenten die via elektr
onische wegen worden verstuurd, daar
zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documente
n
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes zijn dertig (30) dagen geldig voo
r aanvaarding. Daarna hebben zij een louter
informatieve waarde.
2.2 De door NauticParts gehanteerde prijzen, in off
ertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en
andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn d
e opgegeven prijzen exclusief eventuele
in het kader van de overeenkomst te maken kosten, d
aaronder begrepen reis- en verblijf-,
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aang
egeven.
Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst
3.1
Een overeenkomst tussen afnemer en NauticParts komt
tot stand nadat daar schriftelijke of
mondelinge overeenstemming is bereikt.
3.2
Een mondelinge overeenkomst komt tot stand nadat Na
uticParts de afnemer schriftelijk heeft
bevestigd de opdracht ten uitvoer te brengen of zod
ra NauticParts begint met de
tenuitvoerlegging van de mondeling gesloten overeen
komst.
3.3
Het annuleren van een tot stand gekomen overeenkoms
t is mogelijk tot vijf (5) dagen voor
levering. Hierbij wordt 15% van het factuur bedrag
in rekening gebracht aan afnemer .
3.4
Na het verstrijken van de in artikel 3.3 genoemde t
ermijn, is het gehele factuur bedrag
verschuldigd aan NauticParts, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
Artikel 4 Levering
4.1 Bij het tot stand komen van een overeenkomst tu
ssen NauticParts en afnemer, wordt door
NauticParts een levertijd aangegeven. Een door Naut
icParts opgegeven levertijd is nimmer te
beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt e
erst aan nadat alle benodigde gegevens in
het bezit van NauticParts zijn, waarna NauticParts
zal trachten om zo spoedig mogelijk
levering te doen plaatsvinden.
4.2 In beginsel vindt aflevering van producten plaa
ts bij het depot van NauticParts. Afnemer kan
van hieruit op eigen risico en kosten producten afh
alen en vervoeren naar gewenste locatie.
4.3 In uitzondering op artikel 4.2, kan bij het tot
stand komen van de overeenkomst op verzoek
van de afnemer, een alternatieve locatie voor aflev
ering worden overeengekomen. Daarmee
gepaard gaande transportkosten worden vooraf geoffr
eerd aan de afnemer.
4.4 Indien artikel 4.3 van toepassing is, betekent
dit slechts dat de door afnemer bestelde
producten worden afgeleverd op een overeengekomen p
laats aan de openbare weg die (vrij)
toegankelijk is voor vrachtwagens.
4.5 Indien afnemer wenst dat de bestelde producten
worden geleverd op een locatie, niet zijnde
aan de openbare weg, worden hiervoor meerkosten geo
ffreerd en achtereenvolgens in
rekening gebracht.
4.7 Het risico van de door NauticParts geleverde pr
oducten gaan over op de afnemer op het
moment van aflevering of indien artikel 5.2 van toe
passing is op het moment dat de
assemblage voltooid is.
Artikel 5 Installatie
5.1
In beginsel is afnemer zelf verantwoordelijk voor d
e installatie van de door NauticParts
geleverde producten, ook indien hetgeen bepaald in
artikel 4.3 en 4.5 van toepassing is.
5.2
Op verzoek van de afnemer kan NauticParts zorgdrage
n voor de installatie van de door
afnemer bestelde producten. De kosten die hiermee g
emoeid zijn worden vooraf geoffreerd
aan de afnemer.
5.3
Eventueel restmateriaal dat overblijft nadat Nautic
Parts heeft zorggedragen voor de installatie
van de geleverde producten, dient door afnemer zelf
te worden afgevoerd. Indien afnemer dit
wenst kan tegen een vooraf overeengekomen tarief Na
uticParts de afvoer van restmateriaal
doen geschieden.
Artikel 6 Garantie
6.1
Afnemer dient de geleverde producten onmiddellijk n
a ontvangst te controleren. Eventuele
gebrekkige producten dient afnemer direct na ontdek
king op het vervoersdocument aan te
tekenen en NauticParts hiervan op de hoogste stelle
n.
6.2
Indien NauticParts zorg draagt voor het installeren
van de geleverde producten dient afnemer
binnen veertien (14) dagen eventuele gebreken in de
installatie te vermelden aan NauticParts.
6.3
Alle overige reclamaties dienen binnen vijf (5) dag
en na ontdekking aan NauticParts zijn
medegedeeld.
6.4
Indien de in bovengenoemde artikelen vermelde recht
en van reclame niet binnen de daar
bedoelde termijnen aan NauticParts zijn medegedeeld
, worden de producten en/of installaties
geacht in goede staat te zijn ontvangen/uitgevoerd.
6.5
De door NauticParts geleverde producten hebben stan
daard een garantie termijn van één (1)
jaar, deze termijn begint te lopen vanaf het moment
van levering.
6.6
Indien afnemer zelf de installatie van de door Naut
icParts geleverde producten doet, heeft de
afnemer geen recht van reclamatie op de eventuele d
eugdelijkheid van de installatie.
6.7
Op de door NauticParts geleverde producten berust e
en fabrieksgarantie van acht (8) jaren,
die begint te lopen vanaf het moment van aflevering
aan de afnemer.
6.8
Het eventueel door NauticParts te retourneren bedra
g van niet deugdelijke geleverde
producten is onderhevig aan een afschrijving van ti
en (10) procent per jaar.
6.9
Indien de door afnemer geconstateerde gebreken gegr
ond blijken te zijn zal NauticParts
alsnog zorgen voor een deugdelijke nakoming van de
overeenkomst.
6.10
Eventuele aanspraken van afnemer op zijn recht van
reclamatie schorten overige
verplichtingen van afnemer voortvloeiende uit de ov
ereenkomst niet op.
6.11
Indien de door afnemer gemelde gebreken gegrond bli
jken te zijn betekent dit nimmer dat
NauticParts in gebreken of in verzuim is.
6.12
Het recht op reclamatie van de afnemer vervalt indi
en blijkt dat afnemer bewerkingen heeft
uitgevoerd of op enige andere wijze de originele aa
rd van de geleverde producten heeft
gewijzigd.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1
NauticParts sluit iedere aansprakelijkheid uit voor
indirecte schade die geleden wordt door het
gebruik van de door NauticParts geleverde producten
, met uitzondering van situaties waarin
de schade direct te wijten is aan opzet of grove na
latigheid aan de kant van NauticParts, zijn
directie en/of leidinggevend personeel.
7.2
Onder directe schade dient men uitsluitend te verst
aan: de redelijke kosten ter vaststelling
van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zov
er de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van NauticParts aan de overeen
komst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan NauticParts toegerekend kunnen word
en en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover de a
fnemer aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in dit artikel.
7.3
NauticParts is in ieder geval nimmer aansprakelijk
voor de volgende schadeposten:
Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
schade door bedrijfsstagnatie,
overlijdens- en letselschade en mogelijke schade do
or besmetting met legionella.
7.4
De in artikel 7.1 vermelde aansprakelijkheidsuitslu
iting geldt voor zowel een overeenkomst tot
koop alsmede een overeenkomst waarin NauticParts zi
ch verbindt tot het verhuren van
producten.
7.5
Indien NauticParts aansprakelijk mocht zijn voor en
igerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van NauticParts beperkt tot maximaal de factuurwaar
de van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking
heeft.
7.6
De afnemer vrijwaart NauticParts tegen aanspraken v
an derden, welke voortvloeien uit – dan
wel verband houden met de uitvoering van de overeen
komst
Artikel 8 Verplichtingen van de afnemer
8.1
In beginsel dient de afnemer zich te gedragen confo
rm hetgeen in deze algemene
voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt ov
ereengekomen tussen de
vertegenwoordigers van NauticParts en afnemer.
8.2
Afnemer dient zorg te dragen dat NauticParts alle j
uiste gegevens in haar bezit heeft om de
overeenkomst naar behoren te voldoen. Tevens dient
afnemer te beschikken over eventuele
goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoere
n van de overeenkomst, zoals
vergunningen etc. Afnemer vrijwaart NauticParts voo
r de gevolgen voortvloeiend uit het niet
juist en/of onvolledig zijn van de gegevens
8.3
Afnemer dient zorg te dragen voor het eenmaal jaarl
ijkse onderhoud van de door NauticParts
geleverde producten, onderhoud dient te geschieden
conform de wettelijke regelgeving.
Wanneer afnemer dit op enigerlei wijze nalaat, verv
alt zijn recht op fabrieksgarantie zoals
bedoelt in artikel 6.7.
8.4
Afnemer dient er voor te zorgen dat indien artikel
5.2 van toepassing is, NauticParts de
beschikking heeft over de juiste benodigdheden die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
de werkzaamheden.
8.5
Wanneer hetgeen beschreven in artikel 4.3, 4.5 en 5
.2 van toepassing is, moet afnemer
zorgdragen dat deze locatie vrij toegankelijk is, z
onder dat obstakels of enige andere
overtollige objecten en restmateriaal, een vrije do
organg belemmeren. Indien afnemer deze
verantwoordelijkheid niet naar behoren nakomt worde
n alle meerkosten die hiermee gemoeid
zijn doorberekend aan de afnemer.
8.6
Afnemer dient ervoor te zorgen dat de locatie waar
NauticParts overgaat tot aflevering van de
producten dan wel installatie van deze producten, v
oldoet aan alle daaraan te stellen
wettelijke veiligheidseisen.
Artikel 9 Overmacht
9.1 NauticParts is niet gehouden tot het nakomen va
n enige verplichtingen jegens de afnemer
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van e
en omstandigheid die niet is te wijten aan
zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshande
ling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 NauticParts kan gedurende de periode dat de ove
rmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer
voorduurt dan een periode van
negentig (90) dagen, is ieder der partijen gerechti
gd de overeenkomst te ontbinden, zonder
enige verplichting tot het vergoeden van de door an
dere partij geleden schade.
9.3 Indien NauticParts ten tijden van het intreden
van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen is NauticParts
gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkom
st afzonderlijk te factureren. Dit
laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een ze
lfstandige waarde toegekend kan worden.
Artikel 10 Overeenkomst tot (ver)huur
10.1
Dit artikel behelst alle bepalingen die van toepass
ing zijn op overeenkomsten waarin
NauticParts zich verbindt om zaken voor een periode
aan afnemer ter beschikking te stellen
zonder dat het eigendom overgaat naar de afnemer. H
ieronder valt zeker, doch niet exclusief,
huur en verhuur onder te verstaan.
10.2
In de overeenkomst worden de duur van de gebruikspe
riode, de prijs en nadere specifieke
afspraken gemaakt over de door afnemer tijdelijk in
gebruik te nemen zaken.
10.3
NauticParts is gerechtigd de overeengekomen prijs v
ooraf te innen alsmede een borg te innen
die verrekent kunnen worden met enige schadeposten
die afnemer aanricht aan de door
NauticParts te leveren zaken. Indien geen schadepos
ten ontstaan krijgt afnemer het volledige
borgbedrag geretourneerd.
10.4
Eventuele vertragingen die niet te wijten zijn aan
de schuld van NauticParts worden
meegerekend in de duur van de overeenkomst en overe
enkomstig gefactureerd.
10.5
Afnemer is indien een overeenkomst als bepaald in a
rtikel 10.1 tot stand komt altijd zelf
aansprakelijk voor schade aan derden of zaken, tenz
ij de schade het gevolg is van opzet of
grove nalatigheid aan de kant van NauticParts.
10.6
De afnemer, is onverminderd hetgeen bepaald in arti
kel 8, de geleverde zaken te gebruiken
conform het doel waarvoor de zaken bestemd zijn. Ev
entuele schade aan de door NauticParts
geleverde zaken dienen door afnemer aan NauticParts
onverwijld gemeld en binnen redelijke
termijn vergoed te worden.
10.7
Eventuele herstel door afnemer van schade aangerich
t tegen de door NauticParts geleverde
producten, mogen alleen verricht worden nadat Nauti
cParts uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven voor het verrichten van deze werkzaamheden.
10.8
De afnemer is enkel gerechtigd zelfstandig wijzigin
gen aan de door NauticParts geleverde
producten aan te brengen nadat zij uitdrukkelijke t
oestemming van NauticParts heeft gehad
deze wijzigingen door te voeren.
10.9
Het leveren van producten geschiedt zoals bepaald i
n artikel 4, tenzij anders is
overeengekomen.
10.10
Indien de afnemer de producten niet op de afgesprok
en tijd aan NauticParts retourneert, is
afnemer verplicht de nieuwwaarde van de door Nautic
Parts aan afnemer toevertrouwde zaken
te vergoeden. Deze verplichting tot schadevergoedin
g is geen beletsel voor enige over
vorderingen tot schadevergoeding waar NauticParts m
ogelijk aanspraak op maakt.
10.11
Tijdens de periode waarin de afnemer beschikt over
de door NauticParts geleverde zaken is zij
verplicht zich te verzekeren tegen enigerlei schade
die buiten de schuld van de afnemer tot
aansprakelijkheid kan leiden. De daarmee gemoeide k
osten komen voor rekening van de
afnemer.
10.12
Bij de terugname van de door NauticParts geleverde
zaken heeft de afnemer het recht bij de
inspectie van de zaken aanwezig te zijn. Indien bli
jkt dat de geleverde zaken bij teruggave
beschadigd zijn, komen de kosten voor eventuele rep
aratie of andere
onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de afneme
r.
10.13
De in gebruik gegeven zaken blijven te allen tijde
eigendom van NauticParts. Het staat de
afnemer niet vrij de zaken aan een derde te verscha
ffen, tenzij afnemer beschikt over de
nadrukkelijke toestemming van NauticParts.
10.14
De overige bepalingen in deze algemene voorwaarden
vinden overeenkomstige toepassing op
een overeenkomst tot zoals omschreven in lid 1 van
dit artikel, met uitzondering van artikel 6
van deze algemene voorwaarden. Onderlinge afspraken
hebben gelding boven hetgeen
bepaald in deze algemene voorwaarden.
Artikel 11 Voorbehoud van eigendom en intellectueel
eigendom
11.1
De door NauticParts geleverde producten blijven eig
endom van NauticParts tot het moment
dat de afnemer alle verplichtingen uit de met Nauti
cParts gesloten overeenkomst deugdelijk is
nagekomen.
11.2
Ingeval NauticParts een beroep doet op het eigendom
svoorbehoud, geldt de ter zake gesloten
overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht
van NauticParts vergoeding van schade,
gederfde winst en interest te vorderen.
11.3
Op alle door NauticParts verstrekte ontwerpen, afbe
eldingen, tekeningen, modellen, teksten,
tekstvoorstellen etc. behoudt NauticParts zich alle
intellectuele eigendomsrechten voor.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn s
lechts toegestaan met uitdrukkelijk
toestemming van NauticParts. De ontwerpen, afbeeldi
ngen, tekeningen, modellen, teksten,
tekstvoorstellen etc. blijven eigendom van NauticPa
rts en dienen op eerste verzoek onverwijld
geretourneerd te worden.
11.4
Het in artikel 11.3 bepaalde mag door de afnemer al
leen gebruikt worden voor het
overeengekomen doel. NauticParts is gerechtigd een
navordering in te stellen indien de
afnemer de bedoelde goederen voor een ander doel ga
at of wil gebruiken of door derden laat
gebruiken. Voor elke in strijd met artikel 10.3 ver
richte handeling is de afnemer een
gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onver
minderd het recht van NauticParts om
aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
Artikel 12 Duur overeenkomst en beëindiging
12.1
Het recht van tussentijdse opzegging van de overeen
komst door afnemer is uitgesloten,
onverminderd het overigens in deze algemene voorwaa
rden bepaalde.
12.2
Beide partijen, zowel afnemer als NauticParts, komt
de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst slechts toe indien de andere partij, n
a een deugdelijke en zo gedetailleerd
mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij e
en redelijke termijn gesteld wordt voor
zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekorts
chiet in de nakoming van de wezenlijke
verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.3
In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.2
kan NauticParts de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkoms
t door schriftelijke kennisgeving met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindi
gen indien zich dringende redenen
voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen
de gevallen waarin:
Aan afnemer (voorlopige) surseance van betaling wor
dt verleend;
ten aanzien van afnemer faillissement wordt aangevr
aagd of uitgesproken;
het vermoeden bestaat dat afnemer niet aan zijn of
haar betalingsverplichting kan
voldoen;
Afnemer handelt in strijd met de openbare orde of d
e goede zeden, of enige uit de
overeenkomst met NauticParts voortvloeiende verplic
hting;
Afnemer inbreuk maakt op rechten van derden;
Afnemer handelt in strijd met redelijke richtlijnen
of aanwijzingen van NauticParts;
Afnemer niet reageert op correspondentie per e-mail
, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan
niet aangetekend schrijven;
Bij terugkerende betalingsproblemen.
12.4
Indien NauticParts overgaat tot ontbinding van de o
vereenkomst wordt al hetgeen door de
afnemer aan NauticParts verschuldigd is, dadelijk e
n volledig opeisbaar.
12.5
NauticParts behoudt het recht om zijn algemene voor
waarden te wijzigen, ook voor reeds
bestaande overeenkomsten. Indien NauticParts overga
at tot wijziging van de voorwaarden,
stelt zij afnemer hier twee (2) maanden voorafgaand
van op de hoogte. Het staat afnemer
vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden van
af het moment dat de nieuwe algemene
voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeve
n (7) dagen na het inwerking treden van
nieuwe voorwaarden.
Artikel 11 Prijs & Betaling
13.1
Betaling dient te geschieden 14 dagen voorafgaand a
an de levering en eventuele installatie
van producten op een door NauticParts te bepalen wi
jze, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
13.2
Facturering geschiedt in beginsel per post of email
en worden altijd voorafgaand aan de ten
uitvoer te brengen overeenkomst verzonden naar de a
fnemer.
13.3
Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige b
etaling van een factuur, dan is de afnemer
van rechtswege in verzuim. De afnemer is dan de wet
telijke rente verschuldigd. De rente over
het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de afnemer in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig vers
chuldigde bedrag.
13.4
Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, d
oor NauticParts gemaakt indien NauticParts
op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure t
egen de afnemer verwikkeld geraakt, zowel
eisende als verwerende, zijn voor rekening van de a
fnemer.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1
Op alle rechtsbetrekking waarbij NauticParts partij
is, is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopv
erdrag wordt uitgesloten.
14.2
Afnemer en NauticParts zullen pas een beroep op de
rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderlin
g overleg te beslechten
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K
amer van Koophandel te Rotterdam onder
nummer 24.42.82.38 en worden op eerste verzoek kost
eloos toegezonden.

Copyright NauticParts 2007 - 2019 - Algemene voorwaarden - Privacy policy - Ontwikkeld door Blue Lemon